Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony konkursowej „zozolelandtycoon.com” (dalej: “Serwis Internetowy”) jest Game Changer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa KRS 0000265733, NIP 5213408213.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień́, o których mowa poniżej można kontaktować ́ się ̨ z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do umożliwienia korzystania z Serwisu internetowego, jak również do prowadzenia działań analitycznych i statystycznych oraz marketingu towarów i usług (w przypadku korzystania z tzw. cookies reklamowych). Przetwarzamy dane osobowe związane z korzystaniem przez użytkownika z przeglądarki internetowej, takie jak identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz podobnych technologii (w szczególności tzw. „user agent przeglądarki internetowej), tj. Informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, daty i godziny wejścia na stronę internetową oraz źródła, z którego użytkownik wszedł na tę stronę
 4. Dane osobowe wskazane wyżej wykorzystywane w celu udostępnienia treści w niniejszym serwisie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako niezbędne do wykonania umowy, dane przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, jak również w celu marketingu towarów i usług związanych z treściami zawartymi na niniejszej stronie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
 5. Dane zostaną usunięte z chwilą, gdy przestaną być potrzebne do celów, w jakich są gromadzone. W przypadku większości danych ma to miejsce po zakończeniu sesji lub kilkanaście dni później.
 6. Dane mogą być przekazane naszym podwykonawcom i zaufanym partnerom (w szczególności Group One S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, która jest fundatorem nagród w konkursie, będącego przedmiotem treści Serwisu Internetowego) w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów.
 7. Dane osobowe Uczestnika nie będą ̨podlegać ́ automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu i nie będą ̨przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu:

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator, tj. Game Changer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Organizator będzie przetwarzał dane uczestników w celu organizacji konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, a także wydania nagród przez czas trwania Konkursu i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów prawa dane będą przechowywane przez okres, w którym Organizator jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników: Imię i nazwisko, identyfikator użytkownika w serwisie Roblox, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu przez czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu procedowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie rozliczenia podatku z tytułu wydanych nagród w Konkursie przez okres 5 lat począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte.
 5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.
 6. Dane osobowe podane w Konkursie mogą zostać udostępnione usługodawcom świadczącym usługi dla Organizatora w celu realizacji Konkursu lub jeżeli taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
 7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: [email protected].

Polityka plików cookies

 1. Cookies to małe pliki składające się z liter i cyfr, pobrane do urządzenia podczas korzystania ze strony internetowej.
 2. Używamy plików cookies w zakresie Serwisu internetowego, aby uczynić korzystanie z niego funkcjonalnym i przyjaznym dla użytkownika. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia statystyk oraz weryfikacji sposobu korzystania z Serwisu internetowego
 3. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików: a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Portalu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); b) stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
  a) niezbędne do działania usługi – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
  b) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  c) funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.
  d) reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  e) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących portalu internetowego
 5. Administrator korzysta z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (Google Analytics) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.
 6. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów działających na nasze zlecenie. Podmioty te mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii w szczególności w celu ustalenia, czy na stronie została wyświetlona konkretna reklama, jak również czy w związku z jej wyświetleniem użytkownik podjął konkretne działanie. Podmioty te mogą również, jeśli dysponują stosowną zgodą użytkownika, dopasowywać wyświetlane reklamy do jego preferencji. Podmioty, z którymi współpracujemy (nasi zaufani partnerzy) to w szczególności Google, Facebook.
 7. Ustawienia w przeglądarkach internetowych są zwykle zaprogramowane w ten sposób, że domyślnie akceptują pliki cookies, ale można je łatwo dostosować poprzez ich zmianę. Jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików cookies w przeglądarce, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez Serwis internetowy. Więcej informacji o ustawieniach cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach samych przeglądarek w tym między innymi: a) Internet Explorer b) Mozilla Firefox c) Chrome d) Opera.
 8. Informacje w zakresie plików cookies możesz znaleźć np. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.